STEMWerkz Lab-in-Class хичээлийн хайрцаг бүр сурагчдад 2 хүртэлх байгалийн ухаан, инженерингийн сэдвээр судалгаа хийх хэрэглэгдэхүүнийг агуулдаг.

Сэдэв бүрт:

(бидний нэрлэж заншсанаар Суралцахуйг Дэмжих Тайлбар) сурагчдад тухайн сэдвийг тойрсон гол асуудлуудыг ойлгоход нь туслах зорилтой багшийн дэлгэцэн дээр тайлбарлах хэрэглэгдэхүүн.

багш ангидаа практик хичээлийг амжилттай явуулахад шаардлагатай аргачлалыг оруулсан болно.

Сурагчдын асуудлыг шийдвэрлэх суурь чадамжийн суурийг баттайгаар тавихад чиглэсэн, STEM сургалтын практик хөтөлбөрүүдийг ангидаа бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд багш нарт зориулсан архив материал.

Анги болон гэртээ практик судалгааг хэрхэн явуулж болохыг эндээс дэлгэрэнгүй олж мэдээрэй!